Nieuws

Waterdistrict Waddenzee verhuist naar Leeuwarden

Door Jeroen Pietersma
LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee verhuist van Buitenpost naar Leeuwarden. Vanaf maandag 7 november gaan circa 45 medewerkers aan de slag in het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Het secretariaat Samenwerking Inspectie Waddenzee (SIW) en de Regionale Service Unit Noordzee verhuizen mee.

De overige medewerkers van het waterdistrict–ongeveer 35–werken op de meet- en patrouilleschepen, deWaddeneilanden of inDelfzijl enHarlingen.De verhuizing past in het landelijke beleid waarin wordt gestreefd naar een kleinere en slagvaardigere overheid.HetRijk gaat zijn kantoren concentreren in twaalf verschillendeNederlandse steden, waaronderLeeuwarden.In 2020 moet het merendeel van deRijkskantoren zich bevinden in deze concentratiesteden.

In opdracht van hetMinisterie vanInfrastructuur enMilieu beheert en ontwikkeltRijkswaterstaat,WaterdistrictWaddenzee het nationale netwerk van vaarwegen en het watersysteem in deWaddenzee enEems-Dollard.De belangrijkste uitvoeringstaken van hetWaterdistrictWaddenzee zijn: vlot en veilige scheepvaartverkeer en nautische handhaving voor deWaddenzee enEems-Dollardgebied; beheer en onderhoud van de aanwezige infrastructuur zoals de vaarwegen, aanleginrichtingen, kwelders, duinen, stranden en waterkeringen; voordeurfunctie voor deWaterwet en het bewaken van de waterkwaliteit; calamiteitenzorgWaddenzee enEems-Dollardgebied en informatievoorziening, zoals metingen(morfologisch onderzoek).

|Doorsturen

BuienradarAgenda