Nieuws

Waterschapsbelasting stijgt met bijna tien procent

LEEUWARDEN - Een gemiddeld huishouden met eigen woning in Friesland betaalt volgend jaar bijna 30 euro meer aan waterschapsbelasting. Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf betekent het een verhoging van ongeveer 800 euro per jaar. Dat blijkt uit de begroting 2020 van Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân maakt melding van stijgende kosten door klimaatverandering (nattere perioden, maar ook droogte) en landelijke ontwikkelingen, zoals de stikstof- en PFAS-problematiek. Ook stijgen de kosten door extra baggerwerkzaamheden. “Het baggeren is nodig, zodat de watersystemen de wateroverlast en -tekorten en problemen met de waterkwaliteit beter kunnen opvangen.”

Daarnaast staat Wetterskip voor extra investeringen. Twee dijken worden versterkt: de Lauwersmeerdijk (4,4 kilometer dijk) en de dijk Koehool-Lauwersmeer (47 kilometer Waddenzeedijk). En het waterschap moet maatregelen nemen om de voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water; het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van sloten en vaarten. Maar ook maatregelen om vervuiling van het water te verminderen.

Verder wordt een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties gerenoveerd en uitgebreid, en de kosten voor beheer en onderhoud van zuiveringen en gemalen stijgen. Wetterskip Fryslân wil een nieuw automatiseringssysteem voor handhaving aanschaffen en het waterschap gaat de informatiebeveiliging verbeteren en het crisismanagement moderniseren.

Eerder werd één en ander opgevangen met geld uit de algemene reserves; het huidige dagelijks bestuur wil de reserves niet aanspreken. Verwacht wordt dat de organisatie na 2020 weer kan werken met een reguliere tariefstijging; ongeveer gelijk aan de inflatie. Wetterskip Fryslân onderhoudt 200 kilometer aan dijken en regelt het waterpeil met 500 stuwen en 1000 poldergemalen. In 27 rioolwaterzuiveringen maakt zij het afvalwater schoon. De begroting 2020 wordt op 2 december in de commissievergadering besproken en op 17 december aan het algemeen bestuur voorgelegd.

|Doorsturen

Buienradar



Agenda