Nieuws

Rekenkamercommissie: Harlingen goed bezig met duurzaamheid maar meer samenhang noodzakelijk

Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Harlingen heeft een onderzoek uitgevoerd naar het beleid van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Onderzocht is of het gevoerde beleid heeft opgeleverd wat bedoeld was. Volgens de RKC is de gemeente goed bezig, maar het moet wel systematischer.

De gemeenteraad heeft in 2009 de beleidsnotitie Duurzaamheid vastgesteld en in 2015 de notitie Harlingen Duurzaam Verder. Ook krijgt duurzaamheid aandacht in het coalitieprogramma 2014-2018 en in het bestuursakkoord 2018-2022. In deze stukken staat een aantal voornemens. Omdat duurzaamheid een actueel thema is, heeft de Rekenkamercommissie ervoor gekozen te onderzoeken in hoeverre het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig is en of het toekomstbestendig is. Daarbij is nagegaan of de voornemens ook tot de gewenste uitkomsten hebben geleid.

Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over het gevoerde duurzaamheidsbeleid. Wat opvalt is dat gericht beleid, planning en monitoring nogal eens ontbrak. Daardoor konden resultaten niet altijd worden vastgesteld. Overzicht en samenhang ontbreken en daarmee is de transparantie beperkt. Daar staat tegenover dat er door de gemeente en andere partijen wel verschillende projecten zijn uitgevoerd. Dit was vaak spontaan en ad hoc. Maar dat kan ook passend zijn bij het opstarten van een nieuw beleidsterrein, waar nog veel onbekend is. Voor het vervolg is meer systematiek echter wel belangrijk. Want dat helpt om geld doeltreffend en doelmatig te kunnen inzetten en dat zichtbaar te maken. Daar zijn aanbevelingen voor gedaan in het rapport van ∂e Rekenkamercommissie.

Een belangrijke aanbeveling aan de gemeente is een afzonderlijke strategische visie op duurzaamheid op te stellen. Dit samen met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en met de inwoners van de gemeente. Als voorzet hiervoor heeft de RKC ook gekeken naar wat nu landelijk speelt op het gebied van duurzaamheid. Want er gebeurt veel op dit terrein. In het rapport Duurzaamheid worden daarom bepaalde actuele ontwikkelingen genoemd waar de gemeente desgewenst ook op kan inspelen.

Iedere gemeente heeft een Rekenkamer(commissie), die onafhankelijke onderzoeken verricht over de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid. De rapportages zijn vooral bedoeld voor de gemeenteraad. De informatie van de Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak en het richting geven aan beleid. 

|Doorsturen

BuienradarAgenda