Nieuws

Grond voor versterking Afsluitdijk

Meer natuur in het Hegewiersterfjild

Om het leefgebied voor wad- en weidevogels verder te vergroten, start Natuurmonumenten na de zomer met de herinrichting van enkele percelen in het Hegewiersterfjild, ten zuiden van Harlingen. De droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze natter en beter geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. De grond die vrijkomt bij de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild wordt gebruikt voor de versterking van de Afsluitdijk.

Natuurmonumenten is al sinds 2015 bezig met het vernatten van het Hegewiersterfjild. Deze keer wordt ongeveer 15 hectare voormalige landbouwgrond omgezet naar natuur. “Elke hectare extra voor weidevogels is grote winst, want deze soorten hebben het steeds moeilijker en zijn meer en meer afhankelijk van natuurgebieden zoals het Hegewiersterfjild”, vertelt Simon de Winter, boswachter bij Natuurmonumenten.

 

Cultuurhistorie

Door de herinrichting wordt het Hegewiersterfjild nóg waardevoller vanwege hogere natuurwaarden en een authentieker landschap met oog voor cultuurhistorie. De Winter: “We graven grond af zodat de waterstand niet hoeft te veranderen om het gebied natter te maken. In de afgegraven percelen wordt de oude greppel- en slenkenstructuur teruggebracht. Zo komt er meer ruimte voor wad- en weidevogels en meer beleving voor bezoekers.”

 

Afsluitdijk

De grond die vrijkomt bij de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild wordt gebruikt voor de versterking van de Afsluitdijk door bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel). Gijs van Zalk, projectmanager Dijk, Dammen en Havens bij Levvel: “Voor de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk is een significante hoeveelheid klei nodig en die komt nu vrij in het Hegewiersterfjild. Het hergebruik van de klei door werk met werk te maken past goed binnen onze duurzaamheidsambities.”

 

Vogelparadijs

Het Hegewiersterfjild is zowel een belangrijke hoogwatervluchtplaats als een broedgebied voor talloze vogels. “Bij hoog water op het wad ontmoeten wad- en weidevogels elkaar hier”, legt De Winter uit. “Je ziet er dus visdiefjes en kluten, maar ook wulpen, grutto’s, tureluurs en kieviten.” De herinrichting zal naar verwachting begin 2020, nog vóór de start van het broedseizoen, klaar zijn. In de komende periode worden eerst de officiële procedures doorlopen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda