Nieuws

Hier is uw nieuwe gemeenteraad

Er waait een frisse wind door de Harlinger gemeenteraad. Dit keer zonder nieuwe partij, maar met 1) een ‘Akkoord op hoofdlijnen’ voor de komende vier jaar en 2) een ‘BOB-model’ voor de vergaderstructuur. BOB is een afkorting en de eerste B staat voor Beeldvorming. En daar ligt een focus van het gemeentebestuur: een beeld vormen door actief de samenleving te betrekken.

Nu de wethouders zijn benoemd - naast Erik de Groot (PvdA) en Paul Schoute (VVD) Hendrik Sijtsma (CDA, opvolger van Harry Boon) - zijn er nog enkele nieuwe raadsleden aangeschoven en is de Harlinger gemeenteraad compleet. Vlnr: Marcel Touwslager (VVD), Gerrit-Jan de Vries (VVD), Ankie Hoendervoogt (HOOP), Jacqueline Huizenga (PvdA), Antoinette Berkouwer (GroenLinks), Richtje Allersma-Van der Bij (D66), Edwin Helvrich (PvdA), Lisa Ligthart (Harlinger Belang), Bartele Boersma (PvdA), Ida Soolsma-Boomstra (Harlinger Belang), Sietse Zoodsma (CDA), Reynold Bontes (CDA), Ton van der Plas (Wad’n Partij), Belinda Holwerda (Harlinger Belang), Wim Wildeboer (Wad’n Partij), Wim Wassenaar (CDA). Op de foto ontbreekt Welmoed Konst (PvdA). Vooraan voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Ina Sjerps. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Wie het ‘Akkoord op hoofdlijnen’ erbij neemt (14 pagina’s met niet al te veel tekst en goed leesbaar), ziet dat er nogal eens sprake is van ‘toewerken naar’. Dus geen concrete of in beton gegoten punten. Want dit ‘Akkoord’ is iets anders dan een traditioneel coalitieakkoord, waarin allerlei zaken vaak al in kannen en kruiken zijn. De nieuwe aanpak is wat de naam al zegt: een akkoord op hoofdlijnen, waar later onderzoek, uitwerking, beeldvorming en plannen bij komen. En daar komt het ‘BOB-model’ bij kijken: na Beeldvorming volgen Oordeelsvorming en uiteindelijk Besluitvorming.

Het model moet overigens nog handen en voeten krijgen; de gemeenteraad moet gaan ontdekken wat wel en niet werkt. Er wordt begonnen met twee speerpunten die in de portefeuille van wethouder Paul Schoute zitten: de binnenstad (het kernwinkelgebied) en het armoedebeleid. “Alles is veel meer open in het begin van het proces”, zegt burgemeester Ina Sjerps. “We halen veel meer op - ervaringen en meningen - bij burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en deskundigen.”

“Het vergt wel wat van de raad”, zegt wethouder Schoute. Sjerps: “We gaan kijken wat er bij ons past. We zijn maar een kleine gemeente; wat is behapbaar?” Wethouder Erik de Groot: “De weg is kronkelig en de rit langer, maar het leidt tot een meer open houding zonder een vooraf ingenomen standpunt.” Wethouder Schoute merkt op dat het niet betekent dat iedereen altijd op één lijn zal komen. “Maar het proces wordt zorgvuldiger.”

De gemeenteraad wil op zoek naar een vaste plek voor Spijkerstad. Mogelijk kan Spijkerstad het hele jaar blijven, maar dat hangt wel af van de locatie. De jongerenstad leidt tot overlast en een weekje is te doen. “Maar met vijftig weken wordt het anders”, aldus wethouder Hendrik Sijtsma. Ander plan uit het akkoord op hoofdlijnen: er moet een markering langs de N31 komen, mogelijk op de ovatonde, zodat iedereen die langs Harlingen rijdt, dat niet vergeet. Wat dat voor object gaat worden, is nog niet bekend. “Daar moet je mensen voor inschakelen die daar goed in zijn”, zegt Sjerps. “Wij gaan zelf niet kleien.”

De nieuwe aanpak komt voort uit onder andere de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadverkiezingen. Als het goed gaat, zou de opkomst over vier jaar beter moeten zijn. Hoewel de nasleep van de laatste verkiezingen niet goed viel bij Harlinger Belang (qua aantal stemmen de tweede partij maar niet in de coalitie) heeft ook Harlinger Belang zich achter het akkoord op hoofdlijnen geschaard. Kersverse wethouder Hendrik Sijtsma merkt op dat het akkoord op hoofdlijnen ook de oppositie alle ruimte biedt om met plannen te komen. “Misschien moeten we niet eens meer spreken over oppositie en coalitie.”

Tot slot in vogelvlucht de zes thema’s van het akkoord.

Financiën

Harlingen is een financieel gezonde gemeente en kan zelfstandig blijven. In de gemeentebegroting komt ruimte voor nieuwe initiatieven uit de samenleving en gemeenteraad. Indien verhoging van gemeentelijke belastingen ter sprake komt, wordt eerst concreet inzichtelijk gemaakt waaraan deze extra inkomsten worden besteed. De gemeente gaat onderzoeken of de ozb-belastingtarieven voor woningen en niet woningen (bedrijfspand, winkel of kantoor) meer in balans gebracht kan worden.

Binnenstad Harlingen

Er wordt toegewerkt naar aan een schonere en groene binnenstad. Daarbij hoort ook betere handhaving. Er wordt onderzocht hoe meer variatie van het winkelaanbod in het centrum kan worden gestimuleerd. Fietsen wordt gestimuleerd en het parkeervraagstuk wordt opgepakt.

Ontwikkeling kustzone

Er wordt toegewerkt naar een brede visie voor de kustzone waarin vergroening, verduurzaming, toerisme en passende werkgelegenheid een uitwerking krijgen. De informatievoorziening aan toeristen wordt verbeterd. 

Sociaal Domein

Nieuw armoedebeleid waarbij ook ingezet wordt op kinderen en jongeren. De gemeente blijft de voedselbank ondersteunen. De wachtlijsten voor beschut werken worden korter. De communicatie over bestaande regelingen en voorzieningen binnen het sociaal domein worden verbeterd. Er wordt ingezet op het tegengaan van overlast door en misbruik van alcohol en drugs. De functie van wijk-, buurt-, en dorpshuizen wordt versterkt. Er wordt onderzocht op welke wijze wijkcentrum Nieuw Zuid doorontwikkeld kan worden.

Dienstverlening en Digitalisering

De communicatie met inwoners wordt verbeterd. Hierbij is aandacht voor zowel de digitale communicatie alsook de communicatie aan de gemeentebalies en -loketten. De gemeente gaat actief inzetten op (burger)participatie en het instrument ‘right tot challenge’ om kennis, kunde en creativiteit van de samenleving ruim baan te geven. Er komt een ondernemersloket voor snellere en betere dienstverlening aan ondernemers.

Jeugd, Sport en Cultuur

De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners gaan bewegen en sporten. Mogelijk komt er een ‘sportpas’ voor volwassenen. Ook een ‘cultuurpas’, om cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken, wordt onderzocht. Organisatoren van evenementen worden beter ondersteund.

Wonen en omgeving

Er wordt onderzoek gedaan naar een fonds om particuliere woningeigenaren door middel van leningen te ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen woning. Er komt voor inwoners een (digitaal) subsidieloket voor verduurzamingsmogelijkheden. Bij nieuwbouwwijken wordt er voor alle doelgroepen gebouwd. Dorpen mogen naar schaal en aard uitbreiden. Er komt een lobby naar de provincie voor regionale huisvesting van arbeidsmigranten.

|Doorsturen

BuienradarAgenda