Nieuws

Commissie MER akkoord met monitoring zoutwinning

De Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee heeft de nulmeting voor de zoutwinning door Frisia zout B.V. beoordeeld. De rapportage is volgens de commissie van goede kwaliteit. En met aangekondigde verbeteringen is er een goed startpunt om de ontwikkelingen in de Waddenzee te volgen, aldus de Auditcommissie.

Eerder kreeg de nulmeting geen voldoende van de commissie. De afgelopen jaren is de nulmeting verbeterd. Frisia gaat de meetaanpak van droogvallende wadplaten nog verder verbeteren. Ook de monitoring van de natuur wordt nog aangepast, door het toevoegen van andere, al getelde, vogelsoorten. Hiermee ontstaat een beter beeld van trends en natuurlijke variatie in het gebied Rekening houdend met deze verbeteringen vindt de Auditcommissie dat er een goed en samenhangend beeld van de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied ontstaat en daarmee een goed startpunt voor de monitoring in de winningsfase.

Ministers Wiebes van Economische zaken en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de beginmeting.

Frisia zout B.V. in Harlingen kreeg in 2014 toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij geldt het ‘hand aan de kraanprincipe’. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of stopt als de bodem te veel daalt of de natuur in en rond de Waddenzee wordt aangetast. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit. Bij de nulmeting zijn er nog geen effecten van de zoutwinning. Latere metingen, tijdens de winning, worden met de nulmeting vergeleken. De commerciële winning start naar verwachting eind 2020. Tot die tijd wordt er ‘proefgedraaid’ met het monitoringsprogramma.

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) treedt op als Auditcommissie voor de zoutwinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert op verzoek van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit jaarlijks de kwaliteit van de monitoring. De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieu-informatie. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Zie ook www.commissiemer.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda