Nieuws

Terschelling pakt kwelder aan


STRIEP - Terschelling wil de kwelder Sehaal bij Striep verbeteren. Gisteravond werd door loco-burgemeester Teun de Jong de klankbordgroep ?Kwelderontwikkeling Terschelling? ge?nstalleerd. Daarin hebben vertegenwoordigers van maatschappelijke en natuurorganisaties zitting. Die moeten uitzoeken langs welke technische wegen herstel mogelijk is.

Alterra leverde een rapport waarin een aantal varianten staan beschreven. Ook Oerol is bij het herstelproject betrokken vanwege de visie op landschapskunst en natuurontwikkeling. Projectleider is Piet op ’t Hof van de Dienst Landelijk Gebied. Oud-wethouder Wiebe de Jong is benoemd tot voorzitter. Op termijn moeten ook de kweldertjes de Keag onder Formerum en de Ans onder Lies worden hersteld. In de afgelopen veertig jaar zijn deze buitendijkse stukjes land door afslag grotendeels verdwenen. Voor de wadvogels zijn de kwelders van grote waarde als hoogwatervluchtplaats. Voor de kustverdediging doen ze dienst als golfbreker.

De Klankbordgroep Kwelderontwikkeling Terschelling bestaat uit: Joop Mulder (Oerol), Teun de Jong (b&w), Mike Rinders (Platform Duurzaam Landschap Terschelling), Joeri Lamers (Staatsbosbeheer), Albert Kiers (Waterschap), Jaap Smit (SOS), Tjibbe v.d. Valk (gemeente), Piet op ’t Hof (DLG), Wiebe de Haan (voorzitter), Piet Zumkehr (Buren van Midsland), Jan Meijer (DLG), Cecile Hek (Schylge myn Lântse) en Pieter de Haan.

|Doorsturen

BuienradarAgenda