Nieuws

Opinie: Herindelen: ja of nee?

Door Jeroen Pietersma
Vorige week woensdag werd van de gemeenteraad een antwoord gevraagd omtrent een onderwerp dat velen raakt: gemeentelijke herindeling. Een discussie rond herindeling roept emotie en veel vragen op en deze zullen allemaal beantwoord moeten worden, stelt VVD Harlingen. Dit kan alleen na een grondige analyse van nut en noodzaak, aldus de VVD die met burgers en bedrijven in gesprek wil over gemeentelijke herindeling. Met dit artikel wil de VVD de discussie aanzwengelen

De VVD Harlingen heeft reeds in 2009 via een intern rapport gesproken over herindeling. Via een goede discussie kwamen wij tot de conclusie dat er redenen zijn om te herindelen maar dat dit echter nader onderzocht moet worden. 

Als die herindeling er al zou moeten komen, dan lijkt in dit stadium een Noordwesthoek-gemeente, met Harlingen, het Bildt, Franeker en Menaldumadiel, het meest voor de hand te liggen. Zoveel andere mogelijkheden zijn er ook niet meer, en de variant met Menaldumadiel is inmiddels onzeker.

De VVD is in deze discussie bovenal van mening dat een herindeling een duidelijke meerwaarde moet hebben voor alle betrokken gemeentes en haar burgers.

Eind 2009 heeft de raad besloten om vooreerst zelfstandig verder te gaan omdat er veel energie moest worden besteed aan alle plannen rond Harlingen. Vorige week woensdag is de vraag om tot een herindeling te komen echter opnieuw door het college voorgelegd aan de gemeenteraad.   

Wat zijn zoal de belangrijkste redenen om een herindeling te overwegen? De voornaamste interne reden is de bestuurskracht, oftewel: kan Harlingen zelfstandig verder? Onze indruk is dat onze gemeente op de rand lijkt te zitten voor wat betreft haar bestuurlijke mogelijkheden. Als daar straks de door het Rijk gedelegeerde taken bij komen zoals jeugdzorg en WMO dan zal dat waarschijnlijk binnen het huidige takenpakket van onze gemeente tot problemen leiden. Wij zullen dan opnieuw, en uitgebreider, gebruik moeten maken van gemeenschappelijke regelingen. 

Wij zijn van mening dat de gemeenschappelijke regelingen, zoals bij de Sociale Dienst, te groot zijn geworden, het zijn lichamen geworden die door een gemeenteraad niet goed meer zijn te controleren. Voor ons is dit een belangrijk punt: hoe meer gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden, hoe minder democratische controle en aansturing er nog mogelijk is. Kortom: nog meer gemeenschappelijke regelingen optuigen betekent tegelijkertijd een uitholling van de democratie.

Feit is dus voor de VVD-fractie dat gemeenten af moeten van gemeenschappelijke regelingen. Verdergaande samenwerkingsverbanden opzetten op de manier waarop dat nu al gebeurt is volgens ons geen oplossing voor het probleem. Onze fractie en bestuur hebben gesproken met fractieleden van de VVD van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân om met hen te overleggen wat hun ervaringen zijn in deze nieuwe grote gemeente. Voor wat betreft het punt gemeenschappelijke regelingen wisten zij tot hun vreugde te melden dat tachtig procent van deze regelingen nu is opgegaan in de nieuwe gemeente (behoudens Caparis). 

Een ander punt van belang is dat je als grote gemeente meer invloed kunt uitoefenen richting provincie, rijk maar ook naar het bedrijfsleven. Je lobby-mogelijkheden worden een stuk sterker. Ook dit werd bevestigd door de mensen uit Súdwest Fryslân. 

Dienstverlening zal een belangrijk punt van zorg moeten zijn in een eventueel nieuwe gemeente, ook het evenwicht tussen stad en platteland zal goed besproken moeten worden. 

De VVD-fractie heeft een positieve grondhouding ten aanzien van een mogelijke gemeentelijke herindeling van de gemeenten Harlingen, Franeker, het Bildt, Menaldumadiel en Littenseradiel, maar vraagt de fusiemogelijkheden te onderzoeken op basis van een grondige analyse van de volgende onderwerpen:

Wat is de huidige bestuurskracht van betrokken gemeenten, en dan met name van Harlingen?

Wat zijn de financiële consequenties?

In hoeverre heeft een fusie zijn weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening?

Wat is de interne (culturele) samenhang van een eventuele nieuwe gemeente?

Wat zijn de consequenties bij de vorming van een eventuele nieuwe gemeente voor de huidige gemeenschappelijke regelingen?

De uitkomsten op de bovenstaande vragen zullen mede als basis moeten dienen van een door de gemeente georganiseerde uitgebreide consultatie- en informatieronde met haar burgers. Ook de VVD Harlingen wil graag weten wat u, burger van Harlingen, denkt over de argumenten, pro en contra. Laat het ons weten! Laten we met elkaar de discussie starten, want als wij het zelf niet doen dan komt de discussie wel op ons af. Pas daarna kunnen we een keuze maken tussen de mogelijkheden: zelfstandig blijven, fuseren/herindelen of verdergaande samenwerking. 

De VVD-fractie hecht er aan nog op te merken dat wij een mogelijke fusie met alleen Franeker te klein vinden. Als het er al van komt zal het op een schaal moeten van één grote NW Hoek gemeente.

Ook willen we meegeven dat er nog kansen liggen ten behoeve van dorpen ten zuiden van Harlingen, bijvoorbeeld Zurich en Kimswerd. Deze dorpen zijn in verband met wetgeving eerst toegevoegd aan de gemeente Súdwest Fryslân, maar kunnen, als zij dat zelf natuurlijk willen, toegevoegd worden bij een mogelijke Noordwest-gemeente via een grenscorrectie. De VVD zou dat toejuichen.

VVD Harlingen

|Doorsturen

BuienradarAgenda