Nieuws

Metamorfose Harlinger kustzone stapje dichterbij

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft onlangs de ‘Gebiedsverkenning kustzone Harlingen’ vastgesteld. Dit document geeft een kijkje in de toekomst - onder andere de metamorfose van de Waddenpromenade - en geeft aan welke problemen en kansen er zijn - bijvoorbeeld de mogelijke aanleg van een recreatieplas bij Midlum. Het is tevens een stap vooruit in het samenwerkingsproces van gemeente, provincie en waterschap.

Het Plankenpad wordt gezien als een plek met kansen, door het toevoegen van groen en het verminderen van verharding. Het toevoegen van nieuwbouw met ‘stedelijke voorzieningen’ zou kunnen helpen om de contouren van een luw binnenplein te realiseren.

Aan de hand van de gebiedsverkenning zullen er keuzes gemaakt worden voor de ontwikkeling van de Harlinger kustzone. Een groot project is de vervanging van de Tsjerk Hiddessluizen. Deze zijn in 2040 aan het eind van hun technische levensduur. Het sluizencomplex wordt dan vervangen, waarbij de provincie ze ook geschikt wil maken voor grotere schepen, waarvoor het Van Harinxmakanaal grotendeels al is aangepast. De sluizen kunnen ook een rol spelen bij het terugdringen van verzilting en het dichtslibben van de Harlinger haven (nu wordt er jaarlijks een miljoen kuub slib uit de haven gebaggerd). De provincie wil een ruime sluis met twee kolken voor scheiding van beroeps- en recreatievaart. Overigens worden de brugdekken bij de sluis in de winter van 2023-2024 vervangen.

Een mogelijk project is een extra gemaal bij Harlingen om bij een stijgende zeespiegel voldoende water af te kunnen voeren. Een extra waterberging is ook een optie, ten noorden van Midlum. Deze zou ook benut kunnen worden voor recreëren en wonen aan het water.

De Waddenpromenade gaat op de schop en het moet aantrekkelijker worden om met de trein naar de haven te komen. Het langparkeerterrein krijgt mogelijk een nieuwe entree vanaf de Zuidwalweg (dan moet de trailerhelling waarschijnlijk afgebroken worden) en er komt een betere en duidelijke route voor voetgangers naar bushalte en de veerterminal. Ook het vervoer van bagage moet gestroomlijnd worden. Er wordt ook gekeken naar een verbinding met de binnenstad; een herinrichting van de Oude Ringmuur/ Bildtseweg.

Om de Waddenpromenade meer samenhang te geven, wordt deze mogelijk verlengd tot aan de Tsjerk Hiddessluizen. Een plein voor de veerterminal vormt dan de entree naar de Waddenzee én de binnenstad. De horecazaken die nu met de rug naar de stad staan zouden daarvoor verplaatst moeten worden.

Wat langer geleden is er al een plan gelanceerd om het langparkeerterrein te overdekken met zonnepanelen. Daarbij werd ook gedacht aan zonne-energie voor Harlingers, maar de gebiedsverkenning bedeelt de zonne-energie toe aan elektrische auto’s, pendelbussen en energieneutrale werking van de Tsjerk Hiddessluizen.

Ook de ontwikkelingen aan de Westerzeedijk zijn onderdeel van de gebiedsverkenning, die melding maakt van de mogelijke bouw van een hotel. De gebiedsverkenning komt volgende week woensdag aan bod in een openbare informatieve raadsbijeenkomst, vanaf 20.45 in het stadhuis, ook te volgen op www.harlingen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda