Nieuws

GroenLinks: Dieper baggeren van vaargeul Boontjes in de Waddenzee - it kin nèt!

Elsa van der Hoek (Statenfractie GrienLinks Fryslân) wil weten waarom de beslissing over het meer of minder baggeren van de vaargeul Boontjes in de Waddenzee opnieuw uitgesteld is. Van der Hoek: “Er wordt tien keer meer slib uit de geul gehaald dan verwacht. Uit de recente onderzoeken blijkt dan ook duidelijk dat meer en dieper baggeren niet goed is voor de natuur in de Waddenzee én de kosten niet opwegen tegen de baten voor de economie.”

Er loopt sinds 2009 een proef met het dieper uitbaggeren van de Boontjes. Dat zou vijf jaar duren, maar werd vanwege meer onderzoek verlengd. Van der Hoek: “Er zou eind 2022 een beslissing worden genomen. Nu is het mei 2023 en is er nóg steeds geen beslissing genomen.” Ze stelt er vragen over aan het Friese college.

Elsa van der Hoek: “Het is óns duidelijk dat de geul (nog) dieper uitbaggeren niet kan. Niet qua kosten, niet vanwege de natuurwetgeving en al helemaal niet vanwege de toestand van de natuur in de Waddenzee. Daarom vragen we ons af waarom er zo lang gewacht wordt met een beslissing nemen.”

Uit de drie recente onderzoeken kunnen volgens GroenLinks de volgende conclusies worden gehaald.

1) Uit de ‘Ecologische scenariovergelijking vaargeul de Boontjes’ uit 2022 van Arcadis: in verband met de gevolgen voor de natuur is het beter te stoppen met baggeren, c.q. zo min mogelijk te baggeren.

2) Uit ‘Morfologie kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie’,  an Deltares uit 2018 blijkt het volgende: de verwachting was dat er 20.000 m3 slib per jaar zou moeten worden weggebaggerd, maar nu is gebleken dat het 160.000 m3 per jaar is (Deltares, 2018) en 202.000 m3 per jaar (Arcadis, 2022) en dat de verondieping van de geul in de toekomst door zal zetten. Onduidelijk is hoe het kan dat er zoveel meer bagger is.

3) In de ‘MKBA vaarweg de Boontjes’, Witteveen en Bos, 2022, is te lezen: ‘Uit deze analyse volgt tevens dat baggeren een afnemend maatschappelijk rendement heeft. De batenkostenratio neemt af bij een toenemende vaargeuldiepte. Dit komt doordat, bij een toenemende vaargeuldiepte, de baggerkosten meer stijgen dan de maatschappelijke baten. Het alternatief waarin het minst gebaggerd wordt komt dan ook als meest aantrekkelijke uit de bus.’

De provincie is in overleg met het Rijk. Het Rijk is het bevoegd gezag. De fractie van GrienLinks vraagt wat het standpunt van de provincie is over de Boontjes en wat de provincie heeft ingebracht in het overleg. Elsa van der Hoek: “We zijn ook benieuwd of het Rijk rekening heeft gehouden met de wensen van de provincie.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda