Nieuws

Wetterskip Frysl?n verhoogt waterschapsbelasting

Door Jeroen Pietersma
LEEUWARDEN - Het dagelijks bestuur van Wetterskip Frysl?n blijft ondanks financieel zwaar weer ook in 2013 investeren in het voorkomen van wateroverlast in de toekomst. Klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling maken het ophogen van kaden, verbeteren van dijken en het cre?ren van extra waterberging noodzakelijk. Om de lasten voor de burgers beperkt te houden, voert het waterschap flinke bezuinigingen door en worden de reserves aangesproken. Desalniettemin stijgen de belastingtarieven voor huishoudens met een koopwoning met 2,4 procent. Huishoudens met een huurwoning gaan 1,1 procent meer betalen. Agrarische en MKB-bedrijven gaan respectievelijk 2,7 en 2,3 procent meer betalen. Dit staat in de deze week gepresenteerde conceptbegroting voor 2013.

De begroting voor 2013 omvat 125 miljoen euro. Daarvan gaat 18 miljoen euro naar veiligheid, 41 miljoen naar het op het juiste peil houden van het water en ruim 45 miljoen naar het zuiveren van afvalwater en het schoon houden van het oppervlaktewater. Het waterschap bezuinigt in 2013 een bedrag van drie miljoen euro structureel op de begroting. Het gaat om bezuinigingen op personeel en besparingen door onder meer efficiënter werken. Om de begroting sluitend te krijgen zonder de lasten voor burgers fors te laten stijgen, wordt 2,1 miljoen euro uit de a“gemene reserve gehaald.
"Het is een grote uitdaging om te blijven investeren in veiligheid en het voorkomen van wateroverlast en tegelijkertijd de kosten betaalbaar te houden”, aldus Roel de Jong, portefeuillehouder Financiën. “We onderzoeken hoe we het watersysteem robuuster maar ook goedkoper kunnen maken. In de actualisatie van het Veiligheidsplan kijken we naar veiligheid maar ook tegen welke kosten. En door samenwerking met gemeenten en andere waterschappen proberen we kosten te besparen. Bijvoorbeeld in de pilot Waterketenbedrijf met Súdwest-Fryslân.”

Waterveiligheid
In het programma Waterveiligheid werkt Wetterskip Fryslân aan het sterk en betrouwbaar houden van de primaire keringen, dijken en boezemkaden. Naast het reguliere onderhoud gaat het waterschap in 2013 onder meer de bekleding van de Waddenzeedijk en de IJsselmeerkering verbeteren. Dit is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook gaat het waterschap volgend jaar circa 45 kilometer aan kaden en oevers langs de Friese boezem ophogen. Dit is onderdeel van het Herstelprogramma Oevers en Kaden waarmee tot 2029 alle kaden op hoogte worden gebracht om hogere waterstanden als gevolg van klimaatverandering te kunnen opvangen.

Voldoende Water
Met het programma Voldoende water zorgt Wetterskip Fryslân voor een goed waterpeil voor zowel landbouw, bebouwing, natuur, scheepvaart en recreatie. Naast het reguliere beheer en onderhoud van zee- en poldergemalen, spuisluizen en hoofdwatergangen, wordt in 2013 de capaciteit van het Roptagemaal bij Roptazijl vergroot. Verder onderzoekt Wetterskip Fryslân 800 kilometer aan hoofdwatergangen. Waar nodig wordt gebaggerd. Samen met de provincie ontwikkelt het waterschap een toekomstvisie voor het Veenweidengebied. Als gevolg van bodemdaling wordt het waterbeheer ingewikkelder en duurder. Ook werkt het waterschap aan de aanleg van extra waterberging.

Schoon Water
Met het programma Schoon Water zorgt Wetterskip Fryslân voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook komend jaar zuivert het waterschap ruim 80 miljoen kubieke meter afvalwater van huishoudens en bedrijven, voordat dit weer op het oppervlaktewater wordt geloosd. In 2013 wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit door het aanleggen van 30 kilometer natuurvriendelijke oevers. Ook start het waterschap met de sanering van de Nije Feart van Gorredijk naar Terwispel. Voor de zwemwateren Pottenstrand, Zwem- en Surfcentrum Balk en Eeltsjemar worden in 2013 verbeteringsplannen opgesteld. Samen met LTO Noord start Wetterskip Fryslân een pilot om verontreiniging van sloten door erfafspoeling van agrarische bedrijven te voorkomen. De zuiveringsinstallatie in Workum wordt in 2013 gerenoveerd.

De kosten van het waterbeheer worden vrijwel geheel betaald door de inwoners en bedrijven uit Friesland en het Groninger Westerkwartier. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de conceptbegroting 2013 op maandag 3 december in een commissievergadering. Dinsdag 18 december beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.

|Doorsturen

BuienradarAgenda