Nieuws

Oppepper voor natuur langs Noordelijke Elfsteden Vaarroute

Door Jeroen Pietersma
LEEUWARDEN ? Momenteel wordt gewerkt aan de vaarweg van de Noordelijke Elfsteden Vaarroute. Naast de realisatie van een vaartraject van 35 kilometer, krijgt de natuur een oppepper. Het ecosysteem van de watergangen in een flink deel van Noordwest Frysl?n wordt verbeterd door het aanbrengen van ecoduikers en vistrappen, robuuste natuurvriendelijke oevers en plasdraszones. Daarnaast vinden er natuurmaatregelen plaats nabij en in de door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebieden langs de Blikfaart (Wiersylster Rak) en de Feinsumer Feart (Wide Mar bij Stiens). Deze worden grotendeels gefinancierd vanuit het Waddenfonds.

Boswachter Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer: “We hebben nu grote moeite de broedeilanden in de Wide Mar te beschermen. Als de broedeilandjes droogvallen, zijn de eitjes van de Kluut en de Visdief een gemakkelijke prooi voor de vos. Afgelopen zomer gebeurde dit ook, waardoor het broedsucces volledig verloren ging. We zijn blij dat we nu het waterpeil kunnen verhogen én ook de eilanden kunnen ophogen. Weliswaar kunstmatig, maar hard nodig om deze unieke broedplaats van wadvogels te beschermen.”

Volgens de boswachter is het een goede periode om de werkzaamheden uit te voeren. “Het werk kon niet in de nazomer gedaan worden vanwege de belangrijke pleisterfunctie voor de Lepelaar. Ook moeten we het werk aaneengesloten uitvoeren, zodat de verstoring beperkt blijft. En je bent erg afhankelijk van het weer; het valt niet mee om de Wide Mar droog te houden en dat is essentieel voor de uitvoering van het project. Ik heb daarover overigens niets te klagen; november was uitstekend. In verband met de vissen letten we ook op de watertemperatuur. Als de winter invalt, kunnen we niet meer in de watergangen werken.”
Samen met Wetterskip Fryslân is het nieuwe waterpeil van de Wide Mar bepaald. De kades houden het water vast op het gewenste peil en zorgen voor extra berging om de Friese boezem te ontlasten. Hier hebben zowel boeren als natuur voordeel van. Huizenga: “Dankzij het project Noordelijke Elfsteden Vaarroute kan nu ook de inrichting van bestaand Staatsbosbeheergebied uitgevoerd worden. Het leefgebied van vissen, zoals de stekelbaars en bittervoorn, wordt verbeterd. Als straks in februari de eerste lepelaars terugkeren, is het hier ‘tafeltje dekje’.”

Bij de Blikfaart en het Wiersylster Rak worden de bestaande losse Staatsbosbeheergebieden dankzij grondaankopen en herinrichting door het Natuur Plus-project van de Noordelijke Elfstedenvaarroute en de Provincie Fryslân nu een flink natuurgebied van in totaal ruim 80 hectare. De maatregelen richten zich ook hier op een verhoging van het waterpeil die de natuur ten goede komt. De nieuwe stuwen worden passeerbaar voor vissen en de oevers worden afgevlakt en verbreed, zodat er ondiepten ontstaan. De maatregelen zijn gericht op onder andere vissen, weidevogels en de Lepelaar kan mee profiteren. De verwachting is dat er geen negatieve effecten van de extra vaartuigen optreden. “Ik kan bijna niet wachten tot het voorjaar. Er ontstaat een goed leefgebied voor de vele weidevogels die de Friese klei rijk is. En iedereen kan meegenieten, want langs de vaarroute komen vogelkijkschermen.”

De stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute bestaat uit de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is onderdeel van Het Friese Merenproject. De gemeente Leeuwarderadeel treedt namens alle partijen op als opdrachtgevende partij voor het hele project. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Leader+, Westergozone, ILG (Landelijk Gebied), (Stadsregio Leeuwarden en het Waddenfonds. Meer informatie over dit project is te vinden op www.friesemeren.nl.

|Doorsturen