Nieuws

Nieuw plan bevaarbaar maken kleine vaarwegen Noordwest Friesland

Door Jeroen Pietersma
HEERENVEEN - De werkgroep Lytse Farwegen heeft afgelopen dinsdag gedeputeerde Hans Konst een adviesrapport aangeboden over het bevaarbaar maken van de kleine vaarwegen tussen Bolsward en Franeker. De overhandiging vond plaats tijdens een gebiedsbijeenkomst van het Gebiedsplatform Noardwest Frysl?n.

Veertien dorpen in deze regio namen het initiatief om kleine vaarwegen geschikt te maken voor de kleine recreatievaart. Het gaat hierbij om de noord-zuid route vanuit Bolsward die een aansluiting vormt op het noordelijk gelegen Van Harinxmakanaal. Maar ook om de oost-westverbindingen via Hidaard, Lollum en Kubaard. Het bevaarbaar maken van de kleine vaarwegen draagt bij aan een vergroting van de leefbaarheid in de regio. Daarnaast kunnen de routes gebruikt worden door recreanten en huurders van omliggende campings en bootverhuurbedrijven. De gebruikers van de routes zullen vooral recreanten zijn die op zoek zijn naar stilte en rust en die willen genieten van natuur en landschap.
De werkgroep Lytse Farwegen liet met financiële ondersteuning van het Gebiedsplatform Plattelandsprojecten Noardwest Fryslân een rapport opstellen door Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud. Dit plan is de opvolger van het vaarwegenplan dat de Heidemij (Arcadis) in 1993 in opdracht van het recreatieschap De Marrekrite opstelde. Het plan richt zich vooral op ‘quick-wins’, situaties waarbij met een kleine investering een groot resultaat behaald kan worden. Naast de mogelijke aanlegvoorzieningen en aantrekkelijke vaarroutes bracht Oranjewoud alle knelpunten, zoals brughoogten en vaarwegdiepten in kaart. Daarnaast is er advies uitgebracht over de haalbaarheid van het oplossen van knelpunten. Het optimale scenario vergt een investering van 2,4 miljoen euro. Het is echter ook mogelijk om terug te vallen op de ‘quick wins’, beperkte maatregelen die het water bevaarbaar maken. De betrokken dorpen zijn: Achlum, Arum, Easterein,Kubaard, Lollum/Waaxens, Tzum, Hitzum, Hidaard, Spannum/Iens, Hichtum en Hinnaard/Itens.

|Doorsturen

BuienradarAgenda