Nieuws

Dagelijks bestuur Wetterskip Frysl?n herbenoemd

Door Jeroen Pietersma
LEEUWARDEN - Het algemeen bestuur van Wetterskip Frysl?n heeft in zijn vergadering van dinsdag 18 december de leden van het dagelijks bestuur voor drie jaar herbenoemd. De termijn van de zittende leden loopt op 8 januari 2013 af. Omdat het huidige kabinet heeft besloten de verkiezingen van de waterschapsbesturen door te schuiven naar 2015 was een herbenoeming formeel noodzakelijk.

Het dagelijks bestuur bestaat naast dijkgraaf Paul van Erkelens uit leden namens de coalitiepartijen Water Natuurlijk, Werk aan Water, CDA en PvdA. De fracties droegen de zittende DB-leden voor herbenoeming. Dit zijn Roel de Jong (Water Natuurlijk, portefeuille: Watersysteembeheer oevers en kaden en financiën en belastingen, loco- dijkgraaf), Aaltje Rispens (Werk aan Water, portefeuille: Watersysteembeheer landelijk gebied), Wietze de Haan (PvdA, portefeuille: Watersysteembeheer stedelijk gebied en waterketenzaken) en Harry Boon (CDA, portefeuille: Primaire waterkeringen, muskusrattenbestrijding en Waddeneilanden). De coalitiefracties hebben samen 16 van de 25 zetels in het Algemeen Bestuur.

Begroting 2013
Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft de begroting voor 2013 en bijbehorende belastingtarieven vastgesteld. De begroting omvat 124,3 miljoen euro. Alle partijen benadrukten dat het bestuur in 2013 een stevige discussie over uitvoering van de waterschapstaken moet voeren. Klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling maken investeringen in het ophogen van kaden, verbeteren van dijken en het creëren van extra waterberging noodzakelijk. Tegelijkertijd is de financiële ruimte voor het waterschap beperkt. Oorzaak is onder meer teruglopende reserves en enkele Europese regelingen (Wet Hof en het EMU-saldo) die nadelig uitpakken voor de investeringsruimte.

Restauratie Woudagemaal
Het algemeen bestuur besloot verder onder meer 4,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de tweede fase van de restauratie van het Woudagemaal. Ook stelde het algemeen bestuur het voorlopig projectplan voor de bouw van een gemaal bij Vijfhuizen vast. Het algemeen bestuur beslist pas volgend jaar definitief over de uitvoering van dit gemaal. Het algemeen bestuur stelde verder 500.000 euro beschikbaar voor het innovatieplan 2013. Het geld is beschikbaar voor goede ideeën die bijdragen aan het optimaliseren van het zuiveren van afvalwater en het verbeteren van de duurzaamheid.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda