Nieuws

SBHH wil betere schaderegeling zoutwinning

De regeling om schade als gevolg van zoutwinning te vergoeden volstaat niet. Dat vindt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH). “Gelukkig is het nog maar een concept”, zegt voorzitter Jarig Langhout van de stichting. “Het ministerie van Economische Zaken heeft ons gevraagd erover mee te denken. Afgelopen week leverden we onze op- en aanmerkingen in en komende donderdag zitten we opnieuw voor een overleg op het ministerie. Ook daar willen ze graag toewerken naar maatschappelijker gedragen delfstoffenwinning, waarbij een burger die schade heeft ontzorgd wordt.”

Er zijn nogal wat punten die de stichting graag veranderd of aangescherpt wil zien. “Als wij het goed lezen wordt schade aan kerken bijvoorbeeld niet vergoed. Schade aan het stadhuis of andere gemeentelijke bezittingen evenmin. Of neem het oude Weeshuis in het Havenkwartier: ook uitgesloten van schadevergoeding, mocht er onverhoopt iets mee gebeuren, omdat dat een Vereniging van Eigenaren heeft. Dat kan wat ons betreft niet zo blijven.” 

Stapeling van schade

Een ander heikel punt is voor de stichting ‘gestapelde schade’. Niet altijd is schade rechtstreeks te linken aan één enkele oorzaak. Rond Harlingen is naast zout bijvoorbeeld ook al tientallen jaren gas gewonnen, en Nederland zakt bovendien ook al ‘automatisch’: de zogenoemde autonome bodemdaling. “En denk ook aan de effecten van een veranderend waterpeil”, vult Jarig Langhout aan. “Het schadeprotocol laat die opeenstapeling van effecten onbesproken. Het Staatstoezicht op de Mijnen wil juist wél aan de slag met die complexe schadesituaties, en ook van minister Wiebes weten we dat hij vindt dat daar werk van gemaakt moet worden. Maar in het concept van de regeling vinden we dat nog niet terug. Werk aan de winkel dus.”

Meetgegevens combineren

Het is niet onopgemerkt gebleven dat de communicatie over de Pilot Harlingen van start is gegaan. “Naar aanleiding van de publicatie in de Harlinger Courant van vorige week krijgen we veel goede reacties. Veel mensen zijn niet blij met het boren in de Waddenzee. Maar als dat besluit er nu eenmaal ligt, dan kan het maar beter zo goed mogelijk geregeld worden, is het idee. Er zijn overigens ook bezorgde reacties, bijvoorbeeld uit Wijnaldum en van bewoners aan de Sédyk. ‘Wie gaat meten wat hier te gebeuren staat?’, was bijvoorbeeld een vraag”, zegt Langhout. “Maar daar kunnen we best wat over zeggen. Er wórdt namelijk ook al van alles gemeten, ook bij de Sédyk, en wij hebben binnen de Pilot afgesproken dat we alle partijen die iets meten bij elkaar om tafel gaan brengen. We gaan meetdata van provincie, Rijkswaterstaat, Frisia en Wetterskip naast elkaar leggen om te zien wat we daar van kunnen leren. En als het onvoldoende is, dan moeten we daar iets mee. Binnen de Pilot Harlingen staat de veiligheid van de burger centraal.”

Nieuwsbrief
Om alles rond de zoutwinning te kunnen volgen is er de website www.pilotharlingen.nl. Daarnaast verschijnt er regelmatig een digitale Nieuwsbrief. “Via de website rollen de aanmeldingen daarvoor volop binnen.”, zegt Langhout, “En hoe het in Den Haag afloopt, dat kunnen alle Harlingers volgen via de eigen website van onze stichting. Via www.sbhh.nl houden we onze achterban op de hoogte van onze activiteiten.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda