Nieuws

RSG Simon Vestdijk aangesloten bij vereniging Begaafdheidsprofielscholen

RSG Simon Vestdijk heeft als missie dat leerlingen iets te kiezen moeten hebben op school, met een gevarieerd onderwijsaanbod dat kansen en mogelijkheden biedt voor iedereen. De school wil ook een thuis zijn voor (hoog)begaafde leerlingen en daarom is Simon Vestdijk aangesloten als aspirant-lid bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS).

Het bestuur van vereniging BPS heeft vastgesteld dat rsg Simon Vestdijk voldoet aan alle basiseisen voor het lidmaatschap. Directeur van de locatie Harlingen, Gerald Schutte, is ingenomen met het lidmaatschap: “Als school hebben we de ambitie om een school te zijn voor alle leerlingen. Met een breed en gevarieerd onderwijsprogramma, met ruimte voor keuze, eigenaarschap en maatwerk, kunnen we goed onderwijs aanbieden aan iedere leerling in onze regio. Ook voor de leerling die op zoek is naar extra uitdaging.” De komende periode gaat rsg Simon Vestdijk aan de slag om na een collegiale visitatie het aspirant-lidmaatschap van de BPS om te zetten naar een definitief lidmaatschap. Een voordeel is dat er binnen de stichting waar rsg Simon Vestdijk onder valt (OVO Fryslân Noord), al ruime kennis is over hoogbegaafdheid doordat het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden ook lid is van de vereniging BPS.

Aanbod

Bij het bedienen van hoogbegaafde leerlingen op rsg Simon Vestdijk wordt nadrukkelijk aangesloten bij het bestaande aanbod van de school en de actuele ontwikkelingen. Denk hierbij aan het bieden van keuze in vakken. Voor vwo is er de keuze tussen het Technasium en Wetenschapsoriëntatie. Naast de profielkeuze in de bovenbouw, is er in de Talent Academie te kiezen voor extra vakken zoals Spaans, Fries en Chinees. Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om mee te doen aan olympiades, kunnen ze vakken versneld afsluiten en is er de ambitie om een nieuwe impuls te geven aan een 8+ groep. Kern van de aanpak voor hoogbegaafden is dat er maatwerk wordt geboden en samen met de leerling, ouders/verzorgers en de school een passend onderwijsprogramma wordt samengesteld, zodat de leerling tot bloei komt.

Vereniging BPS

De kennis over hoe hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden, is nog niet wijdverspreid. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2004 een project gestart om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. De begaafdheidsprofielscholen hebben zich in 2007 verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn er ruim 50 scholen uit het voortgezet onderwijs en 26 scholen uit het primair onderwijs aangesloten bij BPS.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Kenmerken van leerlingen met hoogbegaafdheid zijn onder andere een hoog IQ, grote nieuwsgierigheid om te leren, brede interesse, grote algemene ontwikkeling, opvallend taalgebruik en een hoge mate van creativiteit en creatief denken. Meerdere scholen hebben in de afgelopen jaren vaak zeer uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd ‘uitkomt wat erin zit’. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda